Usługi DDD w HACCP

Wiśniewski Pest Control to Centrum Usług Sanitarnych, dzięki któremu będą mogli Państwo w bezpieczny sposób zadbać o najwyższy poziom higieny w Zakładzie. W kompleksowy sposób zaspokajamy potrzeby związane z DDD- dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją.

Dokumentacja systemu HACCP składa się z 3 podstawowych części:

 1. Księga HACCP
 2. Procedury systemowe
 3. Instrukcje oraz bieżące zapisy i rejestry

Księga HACCP powinna zawierać następujące rozdziały:

 1. Informacja o firmie
 2. GHP/GMP
  • Plan zakładu
  • Zaopatrzenie w wodę
  • System usuwania odpadów
  • Mycie i dezynfekcja
  • System kontroli szkodników
  • Higiena osobista pracowników
  • Szkolenie pracowników
  • Procedura postępowania z produktem niezgodnym z wymaganiami
  • Procedura reklamacji
  • Procedura przyjmowania i postępowania z surowcami
  • Procedura konserwacji i kalibracji maszyn i urządzeń
 3. HACCP
  • Zespół ds. HACCP
  • Opis końcowego produktu
  • Specyfikacje surowców
  • Specyfikacje opakowań i materiałów pomocniczych
  • Schemat technologiczny, opisy etapów procesu produkcji
  • Inwentaryzacja zagrożeń
  • "Drzewo decyzyjne" i identyfikacja CCPls
  • System monitorowania
  • Działania korygujące
  • Procedury weryfikacji systemu + dokumentacja z auditów.
   Struktura dokumentacji powinna być możliwie jak najprostsza, tak aby każdy dokument był łatwy do identyfikacji. W tzw. "główce" każdego dokumentu procedury lub instrukcji powinny być wymienione następujące informacje:
   • nazwa lub tytuł dokumentu wraz z symbolem
   • nazwa i logo firmy
   • status wydania, numer wersji
   • liczba stron (numer na każdej stronie)
   • data wydania
   • data od kiedy obowiązuje dany dokument
   • nazwisko osoby opracowującej dokument
   • nazwisko osoby sprawdzającej
   • nazwisko osoby zatwierdzającej

W świetle Ustawy; bezpieczeństwo żywności to warunki, które muszą być spełnione i działania, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością oraz środkami żywienia zwierząt gospodarskich w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka. Podstawą zapewnienia bezpieczeństwa produkowanej żywności jest stosowanie dobrej praktyki higienicznej.

Dobra praktyka higieniczna (GHP) - oznacza działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Wymogi Dobrej Praktyki Higienicznej obejmują:

1. higienę osobistą i stan zdrowia osób wykonujących prace w procesie produkcji
2. proces mycia i dezynfekcji

Mycie w systemie CIP (clean in place) polega na prowadzeniu procesu mycia w obiegu zamkniętym, bez demontażu maszyn i urządzeń     wchodzących w skład linii technologicznej. Proces sterowany jest automatycznie.

Mycie w systemie COP (clean out of place) jest systemem mycia w układzie otwartym. W systemie tym stosuje się różne ręczne i mechaniczne techniki mycia.

Spośród metod mycia w systemie COP nasza firma wykonuje usługi:

 • mycie mechaniczne(wysoko- lub niskociśnieniowe)
 • mycie pianowe

Do mycia stosujemy różne rodzaje środków powierzchniowo-czynnych:

 • preparaty alkaliczne do mycia ciśnieniowego lub pianowego(pomieszczeń, maszyn i urządzeń)
 • preparaty alkaliczne do mycia powierzchni wykonanych z metali szlachetnych
 • preparaty kwaśne do mycia ciśnieniowego lub pianowego
 • preparaty neutralne

Wykonujemy dezynfekcję metodami chemicznymi przy użyciu techniki zamgławiania termicznego, ULV lub przy użyciu ozonu.
Zabiegi mycia i dezynfekcji wykonujemy w pomieszczeniach produkcyjnych, socjalnych, sanitarnych. Myjemy i odkażamy aparaturę, urządzenia, sprzęt itp.

Efektywność procesu mycia zależy od możliwości dotarcia do wszystkich powierzchni, które kontaktują się z produktem, a tym samym od zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Zastosowanie właściwych systemów mycia i dezynfekcji przy użyciu odpowiedniego sprzętu i urządzeń oraz środków myjących i dezynfekujących, prowadzenie ich przez dobrze przygotowanych pracowników oraz systematyczna kontrola skuteczności tych procesów gwarantują zachowanie należytego poziomu higieny i bezpieczeństwa i wysokiej jakości produkowanej żywności. Skuteczność zabiegów mycia i dezynfekcji weryfikujemy badaniami mikrobiologicznymi.

3. zaopatrzenie w wodę
4. usuwanie odpadów i ścieków
5. ochronę przed szkodnikami

W zakładach produkcji, przetwórstwa i obrotu żywnością może występować wiele różnego rodzaju szkodników. Najczęściej powodują one zanieczyszczenia zarówno mikrobiologiczne jak i fizyczne żywności. Mogą również przyczyniać się do powstawania poważnych strat ilościowych i ekonomicznych w procesie produkcji lub przetwórstwa. Do najczęściej występujących, stanowiących duże zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności należą:

 • gryzonie (myszy, szczury)
 • owady latające (muchy, osy itp.)
 • owady biegające (karaluchy, karaczany itp.)
 • szkodniki zbożowe (wołek zbożowy, mklik itp.)
 • ptaki

W każdym zakładzie powinien być opracowany i udokumentowany system kontroli i monitorowania obecności szkodników! Nasi pracownicy posiadają odpowiednie umiejętności i wiedzę z zakresu ochrony Zakładów spożywczych przed szkodnikami. Działania z zakresu kontroli obecności szkodników oraz zabezpieczenia przed nimi są odpowiednio rejestrowane i dokumentowane.
Zwalczanie szkodników wykonujemy zgodnie z zaleceniami organów urzędowej kontroli żywności, w tym szczególnie Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej, przy użyciu metod chemicznych, fizycznych i biologicznych.

6. kwalifikacje i szkolenia pracowników
7. konserwację maszyn i urządzeń

OFERTA

ZADZWOŃ DO NAS
509 257 052

LUB NAPISZ E-MAIL