KONTAKT Z NAMI:
tel. 509 257 052
email: biuro@dedede.pl
 
Zwalczanie much

Skontaktuj się z naszym specjalistą i zapoznaj się z ofertą zwalczania much. Usługi zwalczania much wykonujemy w zakładach spożywczych, sklepach, wysypiskach śmieci.

tel. 509 257 052

Opis i charakterystyka gatunków:
Mucha domowa (Musca domestica)
Åšcierwica miÄ™sówka (Sarcophaga canaria)
Padlinówka cesarska (Lucilia caesar)
Mucha plujka (Calliphora vomitoria)
Wywilżna octówka (Drosphila funebris)

Mucha domowa (Musca domestica)
Mucha domowa jest jednym z najbardziej znanych i najbardziej uciążliwych dla czÅ‚owieka owadów. ZwiÄ…zane silnie z domostwami i pomieszczeniami gospodarczymi.

Budowa:
Mucha domowa ma gÅ‚owÄ™ koloru czarnego z dużymi czerwonobrunatnymi oczami, na której znajdujÄ… siÄ™ krótkie czuÅ‚ki i aparat gÄ™bowy typu liżącego. SkrzydÅ‚a przezroczyste OsiÄ…ga zwykle 7-9 mm dÅ‚ugoÅ›ci i jest ubarwienie szaro-czarnego. Nie kÅ‚uje i nie wysysa krwi ale daje siÄ™ we znaki swym natrÄ™ctwem, poza tym siadajÄ…c na odchodach jak również padlinie itp. może przenosić wiele chorób wywoÅ‚ywanych przez bakterie, wirusy lub pasożyty.

Biologia:
Jednorazowo mucha domowa skÅ‚ada od 100 do 150 jaj, przeważnie w miÄ™sie lub odchodach. Jest jednym z pierwszych gatunków rozwijajÄ…cych siÄ™ na zwÅ‚okach dlatego wykorzystywana jest powszechnie w medycynie sÄ…dowej. Larwy odżywiajÄ… siÄ™ wszelkimi substancjami roÅ›linnymi i zwierzÄ™cymi, zwykle bÄ™dÄ…cymi w stanie rozkÅ‚adu. OsiÄ…gajÄ… do 15 mm dÅ‚ugoÅ›ci, podczas gdy ciemnobrunatne bobówki do 8 mm-można znaleźć w odpadkach i wszelkich gnijÄ…cych odpadkach, także w glebie.
zwalczanie much, dezynsekcja
Åšcierwica miÄ™sówka (Sarcophaga canaria L.)
Znana na caÅ‚ej kuli ziemskiej z wyjÄ…tkiem obszarów polarnych. W wiÄ™ksoÅ›ci przypadków larwy pasożytujÄ… w innych owadach, na padlinie i miÄ™sie, mogÄ… siÄ™ również rozwijać w ranach.

Budowa:
Wielkość much z tej rodziny waha siÄ™ pomiÄ™dzy 4,5-18mm. Åšcierwice różniÄ… siÄ™ od innych much plamistym ubarwieniem odwÅ‚oku na którym tworzy siÄ™ szachownica. Na biaÅ‚awoszarym tuÅ‚owiu wyraźnie widoczne 3 podÅ‚użne, ciemne pasy. W odróżnieniu od innych much Å›cierwice sÄ… żyworodne, tzn. Nie skÅ‚adajÄ… jaj tylko rodzÄ… larwy. Larwy koloru biaÅ‚ego, czerwiowate. W przedniej części ciaÅ‚a przeÅ›witujÄ… przez chitynÄ™ silnie zredukowane narzÄ…dy pyszczkowe, wyksztaÅ‚cone w postaci czarnych szczecinek. Tylny koniec ciaÅ‚a rozszerzony z dużym wypukleniem. Poczwarki w czarnobrunatnych, beczuÅ‚kowatych osÅ‚onkach tzw. bobówkach, powstaÅ‚ych z wyschniÄ™tej ostatniej wylinki larwalnej.

Biologia:
Przed urodzeniem larw Å›cierwica szykuje odpowiedni pokarm dla mÅ‚odego pokolenia, a wiÄ™c siada np. Na padlinie lub miÄ™sie użytkowym Larwy od razu po urodzeniu żerujÄ…. W ciÄ…gu caÅ‚ego życia linieja 3 razy. Rozwój w dużej mierze zależy od temperatury. W lecie życie larw trwa ok. 2 tygodni, po czym nastÄ™puje zapoczwarczenie. Najczęściej dla zapoczwarczenia siÄ™, larwy przechodzÄ… z padliny do ziemii albo do innych ciasnych kryjówek. Stadium poczwarki trwa takže ok 2 tygodni. CaÅ‚y rozwój może być ukoÅ„czony w ciÄ…gu miesiÄ…ca, dlatego Å›cierwice w okresie letnim wydajÄ… kilka pokoleÅ„.Samice zimujÄ… ukryte w zacisznych miejscach a na wiosnÄ™ dajÄ… poczÄ…tek nowemu pokoleniu.

Szkodliwość i zwalczanie:
Szkodliwość Å›cierwicy polega zarówno na bezpoÅ›rednim psuciu zapasów miÄ™snych, jak i rozwlekaniu różnych zarazków chorobotwórczych.Zwalczanie w gospodarstwach domowych sprowadza siÄ™ do przechowywania miÄ™sa w chÅ‚odnych i ciemnych pomieszczeniach, dobrze zabezpieczonych przed muchami. Przed Å›cierwicÄ… nie zabezpiecza solenie ani marynowanie miÄ™sa, natomiast niszczy je przez dÅ‚uższy okres dziaÅ‚anie niskich temperatur-poniżej zera.
zwalczanie much, dezynsekcja
Padlinówka cesarska (Lucilia caesar)
Mucha o długości ciała do 10 mm. Jest barwy niebieskozielonej lub zielonej, metalicznie lśniąca.obotnice
zwalczanie much, dezynsekcja
Mucha plujka (Calliphora vomitoria)

Przedstawiciele rodziny Calliphoridae charakteryzują się specjalnym układem żyłek na skrzydłach tzn: piąta żyłka podłużna (media)zagina się silnie do przodu i łączy z czwartą. Gatunek żerujący na szczątkach zwierzęcych przystosował się do życia w pomieszczeniach.

Budowa:
Mucha osiaga 9-13mm dÅ‚ugoÅ›ci. CiaÅ‚o pokryte licznymi szczecinkami. TuÅ‚ów szary, z niebieskawymi podÅ‚użnymi plamkami. OdwÅ‚ok ciemnoniebieski. Oczy brÄ…zowe, policzki czarne lub ciemnoszare z czerwonymi wloskami.

Biologia:
Samice skÅ‚adajÄ… podÅ‚użne, do 1,5mm dÅ‚ugoÅ›ci jaja na miÄ™sie. Jedna samica skÅ‚ada do 1200 jaj w ciÄ…gu kilkudziesiÄ™ciu dni. Larwy wychodzÄ… z jaj zwykle jeszcze tego samego dnia. SÄ… miÄ™kkie i biaÅ‚e, zwężajÄ…ce siÄ™ ku przodowi. Ostatni czÅ‚on majÄ… Å›ciÄ™ty z 12 wyrostkami przetchlinkami. Larwy wdrażajÄ… siÄ™ w gÅ‚Ä…b miÄ™sa i szybko rozwijajÄ… osiÄ…gajÄ…c po upÅ‚ywie tygodnia 12mm dÅ‚ugoÅ›ci. Przed przepoczwarzeniem opuszczajÄ… pokarm. Poczwarki sÄ… brÄ…zowe, nieco zwężone na granicy pomiÄ™dzy tuÅ‚owiem a odwÅ‚okiem. Na koÅ„cu ciaÅ‚a majÄ… 12 zÄ…bków. W stadium tym mucha przebywa 10-20 dni. CaÅ‚y rozwój u plujki latem trwa ok 1 miesiÄ…ca. ZimujÄ… poczwarki lub postaci dorosÅ‚e, które latem żyjÄ… niewiele ponad miesiÄ…c.
Plujka skÅ‚ada jaja na Å›wieżym miÄ™sie. Jest uciążliwym szkodnikiem w rzeźniach, masarniach i mieszkaniach. Larwy mogÄ… siÄ™ również rozwijać w zaniedbanych ranach czÅ‚owieka i zwierzÄ…t.

Zwalczanie:
Zwalczanie plujek ma charakter zapobiegawczy. MiÄ™so przechowuje siÄ™ w chÅ‚odnych, ciemnych miejscach. JeÅ›li zamyka siÄ™ je, to zabezpieczajÄ…ca siatka nie powinna znajdować siÄ™ od góry, gdyż wtedy plujka potrafi zrzucić jaja na miÄ™so. Rozwój larw ustaje, gdy temperatura spada poniżej 7 stopni. Duże znaczenie ma usuwanie odpadków miÄ™snych, szybkie suszenie koÅ›ci.
zwalczanie much, dezynsekcja
Wywilżna octówka (Drosphila funebris F.)
Owad dorosÅ‚y wywilżny octówki osiÄ…ga 3-4,5 mm. TuÅ‚ów muchówki jest koloru żóÅ‚tego, oczy czerwone, odwÅ‚ok koloru czarnego z żóÅ‚tymi pasami które sÄ… umieszczone w poprzek. Jaja owalne, dÅ‚ugoÅ›ci ok. 0,6 mm. i majÄ… pÅ‚ytkÄ™ z 4 dÅ‚ugimi nitkami, wystajÄ…cymi ponad powierzchniÄ™ pokarmu.. Larwa koloru biaÅ‚ego dorasta do 8 mm dÅ‚ugoÅ›ci. Muchówki w temperaturze ok 30 stopni żyjÄ… dwa tygodnie. Zaraz po wyjÅ›ciu z poczwarek zlatujÄ… siÄ™ do gnijÄ…cych owoców, na których skÅ‚adajÄ… jaja. Jedna samica skÅ‚ada ok 300 jaj. Jaja rozwijajÄ… siÄ™ do 3 dni.
Szkody wyrzÄ…dzajÄ… larwy wywilżny octówki gdyż zanieczyszczajÄ… soki, dżemy, kwaszone ogórki, owoce. CzÄ™sto jest również spotykany w resztkach mleka. MogÄ… być roznosicielami bakterii i grzybów, które zakÅ‚ócajÄ… procesy fermentacyjne. 

 

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 10B
tel. 32 49 44 604, fax 32 49 44 660

40-855 Katowice
ul. Janasa 4
tel. 32 494 47 04