KONTAKT Z NAMI:
tel. 509 257 052
email: biuro@dedede.pl
 
Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa następujące kwestie:

Jakie dane osobowe użytkownika zbieramy i przetwarzamy w ramach wykonywanych usług oraz korzystania z naszej witryny internetowej;

Wszelkie dane osobowe sÄ… zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest firma WiÅ›niewski Pest Control BogumiÅ‚ WiÅ›niewski z siedzibÄ… w DÄ…browie Górniczej przy ul. Legionów Polskich 119/58, zwana dalej WPC. Jak siÄ™ z nami skontaktować, żeby uzyskać wiÄ™cej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Adres email: biuro@dedede.pl
Adres pocztowy: WiÅ›niewski Pest Control, ul. Legionów Polskich 119/58, 41-310 DÄ…browa Górnicza

SkÄ…d mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zlecania nam usługi. Zlecenie mogło zostać przekazane telefonicznie lub mailowo.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez WPC?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

Dodatkowo w ramach przepisów prawa Twoje dane sÄ… przetwarzane dla celów podatkowych, rachunkowych oraz mogÄ™ być przetwarzane na potrzeby Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony RoÅ›lin i Nasiennictwa(jest to Å›ciÅ›le powiÄ…zane z protokoÅ‚em pozabiegowym który otrzymasz po wykonanej usÅ‚udze)

W naszym przypadku umowa to zlecenie nam wykonania usługi sanitarnej. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat użytkownika umożliwiające jego identyfikację, na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe i informacje na temat dostępu do naszej witryny internetowej.
Gromadzimy dane osobowe użytkownika gdy zamawia usługę telefonicznie lub mailowo, korzysta z naszej witryny internetowej lub kontaktuje się z nami.

W szczególnoÅ›ci gromadzimy informacje należące do nastÄ™pujÄ…cych kategorii:

Dane osobowe mogÄ™ być również zapisywane w plikach cookies instalowanych przez nas na naszej stronie internetowej.

Jak długo wykorzystujemy dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

Pliki cookies

Na naszej stronie internetowej używamy takich technologii jak pliki cookie sÅ‚użących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu spersonalizowania udostÄ™pnianych treÅ›ci. KorzystajÄ…c z plików cookie możemy gromadzić informacje, majÄ…ce na celu miÄ™dzy innymi uÅ‚atwienie korzystania z naszej witryny oraz zapewnienie optymalnej wygody korzystania z naszych usÅ‚ug na różnych urzÄ…dzeniach. MogÄ… to być miÄ™dzy innymi nastÄ™pujÄ…ce informacje:

Plik cookie to maÅ‚y plik tekstowy, który nasza witryna zapisuje na komputerze lub urzÄ…dzeniu mobilnym Użytkownika, gdy odwiedza on naszÄ… witrynÄ™. DziÄ™ki niemu witryna zapamiÄ™tuje dziaÅ‚ania i preferencje Użytkownika i umożliwia nam gromadzenie danych. Tekst w pliku cookie zwykle zawiera Å‚aÅ„cuch cyfr i liter, które w sposób unikalny identyfikujÄ… komputer, ale mogÄ… też zawierać inne informacje.
Używamy plików cookie w celach analitycznych, tzn. w celu gromadzenia informacji o użytkowaniu i wydajnoÅ›ci za pomocÄ… plików cookie Google Analytics. Na przykÅ‚ad używamy plików cookie do liczenia unikalnych użytkowników strony lub usÅ‚ugi i do tworzenia innych statystyk dziaÅ‚ania naszych usÅ‚ug.

Użytkownik w każdej chwili może zmienić sposób korzystania z plików cookie w ustawieniach przeglÄ…darki. Użytkownik może usunąć wszystkie pliki cookie zapisane już na komputerze, a także - w wiÄ™kszoÅ›ci przeglÄ…darek - wyÅ‚Ä…czyć ich zapisywanie. W takim przypadku Użytkownik bÄ™dzie musiaÅ‚ rÄ™cznie zmieniać niektóre preferencje przy każdej wizycie na naszej witrynie.

Użytkownik naszej strony internetowej może w dowolnym momencie wyłączyć wykorzystywanie swoich danych osobowych inastalując dodatek blokujący kod JavaScript Google Analytics klikając w link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Bezpieczeństwo

Aby zabezpieczyć Dane osobowe, ograniczamy dostÄ™p do nich do pracowników Firmy. Ponadto osoby majÄ…ce dostÄ™p do Danych osobowych muszÄ… przestrzegać rygorystycznych zapisów umownych dotyczÄ…cych zachowania poufnoÅ›ci, za których zÅ‚amanie grozi odpowiedzialność dyscyplinarna lub rozwiÄ…zanie umowy.
Chronimy informacje, używajÄ…c Å›rodków fizycznych, technicznych i administracyjnych, by ograniczyć ryzyko utraty, niewÅ‚aÅ›ciwego użycia, nieautoryzowanego dostÄ™pu, ujawnienia i zmiany danych. Mimo to nikt nie może zagwarantować absolutnego bezpieczeÅ„stwa Danych osobowych. Użytkownik również musi wziąć udziaÅ‚ w ochronie danych, systemów, sieci i usÅ‚ug, których używa. Należy pamiÄ™tać, że nie odpowiadamy za polityki prywatnoÅ›ci innych witryn i usÅ‚ug, do których mogÄ… prowadzić odnoÅ›niki z naszej witryny.

 

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 10B
tel. 32 49 44 604, fax 32 49 44 660

40-855 Katowice
ul. Janasa 4
tel. 32 494 47 04