KONTAKT Z NAMI:
tel. 509 257 052
email: biuro@dedede.pl
 
Powszechna akcja deratyzacji

Powszechna akcja odszczurzania polega na ograniczaniu liczby gryzoni w nieruchomoÅ›ciach gminnych. W zależnoÅ›ci od regionu Polski akcja odbywa siÄ™ raz lub dwa razy w ciÄ…gu roku, na wiosnÄ™ i jesieniÄ…. Termin nie zostaÅ‚ wybrany przypadkowo, bowiem w tym czasie gryzonie sÄ… najbardziej aktywne. Jest to okres zmieniajÄ…cej siÄ™ pogody zwiÄ…zanej ze zmianÄ… pór roku. Powszechna akcja odszczurzania jest regulowana prawnie poprzez UstawÄ™ z dnia 13 wrzeÅ›nia 1996r. o utrzymaniu czystoÅ›ci i porzÄ…dku w gminach oraz miejscowe UchwaÅ‚y a podawana do publicznej informacji w ramach Obwieszczenia.

Akcja polega na jednoczesnej deratyzacji caÅ‚ego obszaru, np. obszaru caÅ‚ego miasta lub powiatu. W ciÄ…gu okreÅ›lonego terminu-przeważnie jest to od 14 do 30 dni, wÅ‚aÅ›ciciele nieruchomoÅ›ci  sÄ… zobowiÄ…zani do zlecenia akcji deratyzacyjnej wyspecjalizowanemu zakÅ‚adowi usÅ‚ug DDD lub wykonać deratyzacjÄ™ fachowo we wÅ‚asnym zakresie.


Jak to zrobić prawidłowo?
Trutka powinna być rozÅ‚ożona w miejscach pojawiania siÄ™ gryzoni czyli: Å›mietnikach, piwnicach, na strychach, na skÅ‚adowiskach i wszystkich innych miejscach w których możliwe jest przebywanie gryzoni. Należy przy tym pamiÄ™tać, że podczas akcji odszczurzania, miejsca w których wykÅ‚adana jest trutka powinny być wolne od odpadków organicznych, pokonsumpcyjnych itp. Preparaty używane do deratyzacji powinny być zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadajÄ…cych atest PaÅ„stwowego ZakÅ‚adu Higieny.

Przy samodzielnym wykonywaniu odszczurzania nieruchomoÅ›ci należy pamiÄ™tać, że trutka musi być wyÅ‚ożona w sposób wÅ‚aÅ›ciwy, nie może zagrażać ludziom i zwierzÄ™tom, należy przetrzymywać rachunek za zakupiony preparat oraz sporzÄ…dzić ocenÄ™ skutecznoÅ›ci dziaÅ‚aÅ„. Po wykonanej deratyzacji zużyty preparat oraz martwe gryzonie należy zutylizować zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami.


Zleć nam wykonanie miejskiej deratyzacji
Przy skorzystaniu z usÅ‚ugi deratyzacji w naszej firmie majÄ… PaÅ„stwo pewność, że zostanÄ… speÅ‚nione wszystkie warunki nakÅ‚adane przez UstawodawcÄ™. Deratyzacja zostanie wykonana fachowo w atrakcyjnej cenie i otrzymajÄ… PaÅ„stwo odpowiedni protokóÅ‚ który bÄ™dzie można okazać podczas kontroli.


Gdzie świadczymy usługi?
Usługi zwalczania gryzoni wykonujemy na terenie całej aglomeracji śląskiej. W uzasadnionych przypadkach dojeżdżamy w dowolnie wskazane miejsce na terenie całego kraju!

Skontaktuj siÄ™ z naszym specjalistÄ… i umów siÄ™ na deratyzacjÄ™ swojej nieruchomoÅ›ci.

WiÅ›niewski Pest Control              WiÅ›niewski Pest Control

 

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 10B
tel. 32 49 44 604, fax 32 49 44 660

40-855 Katowice
ul. Janasa 4
tel. 32 494 47 04